KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

Marketing

 Građenje - zakoni - pravilnici -  Obavljanja djelatnosti građenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2105

Na temelju članka 37. stavka 8. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOČINJANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI GRAĐENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i mjerila za davanje i oduzimanje suglasnosti izvođačima za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini (u daljnjem tekstu: suglasnost).

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
– izvođač je fizička ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev za davanje suglasnosti, koja je dobila zatraženu suglasnost ili protiv koje je pokrenut postupak za oduzimanje ili izmjenu suglasnosti,
– radnik je fizička osoba zaposlena kod izvođača na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na poslovima građenja koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost određenu ovim Pravilnikom, a za koju su u potpunosti podmirene dospjele obveze u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem,
– predradnik je osoba s najmanje trećim stupnjem obrazovanja i pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se suglasnost daje,
– poslovođa je osoba s položenim majstorskim ispitom ili priznatim majstorskim statusom iz područja graditeljstva,

– stručna osposobljenost radnika obuhvaća postignutu školsku spremu odnosno stupanj obrazovanja, radno iskustvo stečeno na pojedinim poslovima u građevinarstvu i stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, koji su kao uvjet za davanje suglasnosti propisani ovim Pravilnikom,
– tehnička opremljenost je raspolaganje izvođača odgovarajućim sredstvima rada potrebnim za obavljanje djelatnosti građenja, kao što su: građevinski strojevi, uređaji i naprave, građevinska oprema, prijevozna sredstva, te poslovni prostori namijenjeni smještaju osoba, strojeva, uređaja, naprava, opreme, prijevoznih sredstava i slično.
– Ministarstvo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
– Ministar je ministar nadležan za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
– odgovorna osoba izvođača je direktor pravne osobe, odnosno vlasnik obrta,
– tehnički zahtjevna građevina (građevina skupine III) je ona za koju se sukladno posebnom propisu mora provesti kontrola glavnog projekta obzirom na sva tri bitna zahtjeva: mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu,
– tehničko-tehnološki zahtjevna građevina (građevina skupine II) je tehnički zahtjevna građevina iz podstavka 8. ovoga stavka koja glede tehnološke zahtjevnosti ispunjava najmanje jedan od uvjeta određenih posebnim propisima iz područja:
– a) zaštite od požara – građevina je razvrstana u skupinu 2. – zahtjevne građevine, ili
– b) zaštite na radu – potrebno je pribaviti potvrdu na glavni projekt građevine, ili
– c) zaštite okoliša – građevina za koju je potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš,
– osobito tehničko-tehnološki zahtjevna građevina (građevina skupine I) je tehničko-tehnološki zahtjevna građevina iz podstavka 9. ovoga stavka za građenje koje je odlukom Vlade Republike Hrvatske ili odredbom posebnog zakona utvrđen interes Republike Hrvatske i za koju građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo,
– manje složeni radovi su radovi označeni u Popisu radova oznakom »2« i oznakom »4«.

II. DAVANJE SUGLASNOSTI

Uvjeti i način davanja suglasnosti

Članak 3.

Suglasnost se daje izvođaču koji ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika, te tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevini propisane člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika, uz uvjet da osobe koje su u skladu s posebnim propisom dužne upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova graditeljstva imaju propisani broj bodova u skladu s tim propisom, te da odgovorna osoba izvođača nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja.
Suglasnost daje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka suglasnost će se dati gospodarskim subjektima za građenje građevina za vlastite potrebe za koje su ovlašteni temeljem posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona i u slučaju da ne ispunjavaju propisane uvjete iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.
Suglasnost iz stavka 3. ovoga članka daje se na temelju dostav­ljenih podataka o stručnoj osposobljenosti tih gospodarskih subjekata.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka suglasnost se daje izvođaču pojedinačnom društvu koje je na temelju valjanog pravnog posla povezano s više pojedinačnih društava (kao što je npr. društvo koncerna, holdinga i sl.) koja tako povezana ispunjavaju uvjete za građenje građevina određene skupine
složenosti odnosno izvođenje pojedinih radova na građevinama.

Članak 4.

Izvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja određene vrste građevina i/ili za izvođenje pojedinih radova na toj vrsti građevina ako zapošljava:
1. za građenje osobito tehničko-tehnološki zahtjevnih građevina – građevina skupine I:
– najmanje osam osoba koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje petnaest osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje trideset osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. (na primjer: ako je propisana potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar),
– najmanje trideset osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje trideset osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj surad­nji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 3., 4. i 5. ove točke ne može biti manji od 500.
2. za građenje tehničko-tehnološki zahtjevnih građevina – građevina skupine II:
– najmanje šest osoba koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje deset osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje dvadeset osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. (na primjer: ako je propisana
potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar),
– najmanje dvadeset osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje dvadeset osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 3., 4. i 5. ove točke ne može biti manji od 300.
3. za građenje tehnički zahtjevnih građevina – građevina skupine III:
– najmanje četiri osobe koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje šest osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje osam osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. (na primjer: ako je propisana potreba jednog zidara i tesara, tada je dovoljno imati jednog radnika koji je po struci zidar i tesar),
– najmanje petnaest osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje petnaest osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 3., 4. i 5. ove točke ne može biti manji od 120.
4. za građenje građevina koje nisu obuhvaćene točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka (u daljnjem tekstu: građevine skupine IV):
– najmanje dvije osobe koje ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
– najmanje tri osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje pet osoba s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja,
– najmanje pet osoba s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje pet osoba s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavka 3.,4. i 5. ove točke ne može biti manji od 40.
5. za izvođenje pojedinih radova na građevinama skupine I, II, III i IV:
– najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja tih radova,
– najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje dvije osobe s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja,
– najmanje dvije osobe s drugim i prvim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje dvije osobe s odgovarajućim stupnjem obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (strojevima, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju
uvjete za veći broj zanimanja. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj suradnji, tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti glede osoba koje rukuju tim sredstvima rada,
– ukupan broj radnika iz podstavka 3.,4. i 5. ove točke ne može biti manji od 10.
6. za izvođenje manje složenih radova na građevinama skupine I, II, III i IV:
– najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
– najmanje jednu osobu s petim, četvrtim odnosno trećim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje. Broj osoba se može smanjiti sukladno broju osoba koje ispunjavaju uvjete za veći broj zanimanja, odnosno drugim stupnjem obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– najmanje jednu osobu s drugim odnosno prvim stupnjem obrazovanja
za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se suglasnost daje,
– ukupan broj radnika iz podstavaka 2. i 3. ove točke ne može biti manji od 3.
7. za izvođenje specijalističkih radova – radova ugradnje opreme u građevine iz skupine I, II, III i IV koje su temeljem posebnih zakona i propisa određene kao energetski objekti (energetski objekt za proizvodnju, distribuciju i prijenos električne energije, energetski objekt za proizvodnju, distribuciju i prijenos toplinske energije i sl.), više od 50% radnika određenih točkom 5. ovoga stavka mora biti odgovarajuće struke (elektrotehničke, strojarske i sl.).
Za građenje građevina skupine IV, izvođenje radova na građevinama skupine I, II, III i IV, te izvođenje manje složenih radova na građevinama skupine I, II, III i IV izvođač ne mora ispuniti uvjet stručne osposobljenosti radnika iz točke 4. podstavaka 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka, točke 5. podstavaka 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka, te točke 6. podstavaka 2. i 3. stavka 1. ovoga članka ako dokaže da zapošljava radnike u potrebnom broju koji imaju radno iskustvo najmanje deset godina na poslovima koji su potrebni za izvođenje radova za koje se traži suglasnost. U tom slučaju suglasnost se izdaje na rok do 1. travnja 2009. do kada je potrebno ispuniti uvjete iz točke 5. odnosno točke 6. ovog članka
.

Zakon u cijelosti      Više

 


 

   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu