KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

 


MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.

(2) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.

                                                   Članak 2.

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:
– cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3,
– vrtna sjenica,
– slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m2, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade,
– spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad
2. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;
3. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
4. Pješačka staza;
5. Boćalište;
6. Privremena građevine za potrebe građenja građevine odnosno uređenja gradilišta, osim asfaltne baze, separacije agregata, tvornice betona, dalekovoda i transformatorske stanice radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosnog spremnika za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika goriva zapremine do 5 m3;
7. Privremena građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te privremena građevina za prigodnu prodaju na građevnoj čestici trgovačkog centra, s najdužim rokom trajanja do 90 dana;
8. Prenosiva autoplin jedinice (tzv. »skid« jedinica) zapremine do 10 m3 sa pratećim građevinama na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;
9. Skladište boca za ukapljeni naftni plin na građevnoj čestici postojeće benzinske postaje ili trgovačkog centra;
10. Grobnica i spomenik na groblju;
11. Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava koje se gradi u skladu s posebnim zakonom;
12. Zaklonište od nevremena i niskih temperatura Hrvatske gorske službe spašavanja u planini ili nepristupačnom području;
13. Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m2 i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;
14. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je cisterna za vodu zapremine do 27 m3, oprema za dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, hmeljike, maslinike) i rasadnike ukrasnog bilja te voćnog i vinogradarskog sadnog materijala, što uključuje konstrukciju nasada bez obzira na materijal (stupovi, zatega, žice, podupore) ovisno o uzgojnom obliku, protugradnu mrežu sa potkonstrukcijom i ograđivanje poljoprivrednih površina prozračnom ogradom sa stupovima bez trakastog temeljenja;
15. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je niski i visoki poljoprivredni tunel s tunelskim pokrovom koji nije krut (plastična folija i sl.) i potkonstrukcijom koja se ne temelji, najveće visine tunela manje ili jednake 2,5 m i širine tunela manje ili jednake 6 m;
16. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja, kao što je:
– ograda pod naponom struje 24 V (električni pastir) za držanje stoke i drugih vrsta ograde namijenjena drugim životinjama,
– nadstrešnica za sklanjanje stoke i drugih životinja s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane,
– pojilo za stoku i druge životinje,
– konstrukcija za držanje košnica pčela;
17. Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gater koji se grade u lovištu;
18. Ugljenara izvan građevinskog područja do 4 m promjera i do 4 m visine.


(2) B
ez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo na javnoj površini može se graditi:
– kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,
– nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,
– podzemni spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m2 i dubine do 2 m,
– spomeničko ili sakralno obilježje tlocrtne površine do 12 m2 i visine do 4 m od razine okolnog tla,
– reklamni pano oglasne površine do 12 m2,
– komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa i sl.).

(3) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s ugovorom o zakupu na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske može se graditi:
– kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2, u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,
– reklamni pano oglasne površine do 12 m2.

                                               Članak 3.

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:
1. Održavanja postojeće građevine;
2. Održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara;
3. Na postojećoj zgradi kojima se:
– ugrađuje sustav grijanja, sustav hlađenja ili klimatizacije nazivne snage do 30 kW,
– zamjenjuju vanjski i unutarnji prozori i vrata;
4. Na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta tlocrtne površine do 3 m2 i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka;
5. Na priključku kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju);
6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, ako se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama;
7. Na vodotoku i vodnom dobru, cesti, građevini željezničke infrastrukture, unutarnjem plovnom putu i drugim građevinama, koji su prema posebnom propisu nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se mijenjaju lokacijski uvjeti;
8. Građevnoj čestici postojeće benzinske postaje, trgovačkog centra ili druge građevine namijenjene maloprodaji kojima se postavlja paleta s bocama ukapljenog naftnog plina ukupne mase do 4000 kg;
9. Na postojećim ribnjacima slatkovodne akvakulture kojima se:
– izmuljava tabla ribnjaka,
– popravlja erodirana stranica nasipa i kanala ribnjaka,
– obnavlja postojeća ustava i bent,
– nasipava kamenim materijalom tjeme nasipa uz ribnjak koji služi kao pristupni put za opskrbu hranom automatske hranilice,
– postavlja drveno postolje najvećih dimenzija 1,2 m x 5,0 m i automatska hranilica zapremine od 100 litara za hranjenje ribe u ribnjacima,
– grade betonski temelji najvećih dimenzija 2,5 m x 2,5 m i na njih postavlja automatski silos za hranjenje ribe u ribnjacima, zapremine do12 tona.

                                                   Članak 4.

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:
– pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine,
– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3,
– bazen tlocrtne površine do 100 m2 ukopan u tlo,
– sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu;
2. Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;
3. Ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;
4. Ogradni zid visine veće od 1,6 m i potporni zid visine veće od 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
5. Pješački most na pješačkoj stazi iz članka 2. stavka 1. točka 4. ovoga Pravilnika, do 3,00 m raspona;
6. Građevina namijenjena:
– mjerenju kvalitete zraka, radioloških, meteoroloških i aerosolnih veličina, vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu,
– istražnim mjerenjima na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja,
– sustav mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima;
7. Građevina protugradne obrane;
8. Građevina za sigurnost:
– cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija),
– plovidbe (objekt signalizacije),
– zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m2);
9. Građevina unutar pružnog pojasa željezničke pruge, namijenjena osiguravanju željezničko-cestovnog prijelaza i to:
– građevina za smještaj unutrašnje opreme, građevinske (bruto) površine do 6 m2 i visine do 3,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje do najviše točke građevine,
– vanjski elementi osiguranja prijelaza (svjetlosni znakovi za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge dodatno opremljeni s jakozvučnim zvonima, branici ili polubranici s uključno/isključnim elementi na tračnicama),
– kabel za međusobno povezivanje unutrašnje opreme u kućici i vanjskih elemenata unutar jednog prijelaza;
10. Građevina namijenjena gospodarenju šumom u skladu s posebnim propisom, kao što je:
– šumska cesta u šumi ili na šumskom zemljištu širine do 5 m, izvedena na tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put planiran planom gospodarenja šumom),
– šumski protupožarni prosjek;
11. Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je:
– hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika,
– zacijevljeni bunar promjera manjeg ili jednakog 100 cm, za potrebe prihvata vode za navodnjavanje i druge aktivnosti poljoprivredne proizvodnje,
– kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija,
– akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom,
– poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);
12. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:
– plastenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m2 izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
– staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m2 i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
– plastenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovoga podstavka s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2;
13. Građevina i oprema namijenjena držanju stoke, kao što je:
– vjetrenjača s bunarom i pumpom za crpljenje vode namijenjena jednom korisniku,
– sabirališta mlijeka s pristupnim putem širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put);
14. Građevina seizmološke postaje Seizmološke službe Republike Hrvatske;
15. Antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i
elektroničku komunikacijsku opremu;
16. Zamjenski informacijski stup oglasne površine veće od 12 m2;
17. Reklamni pano oglasne površine veće od 12 m2.

                                               Članak 5.

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
1. Na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena;
2. Na postojećoj zgradi radi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili instalacije, a kojim promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili sigurnosti u slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Promjenom lokacijskih uvjeta ne smatra se izvođenje radova na postojećoj građevini poslovne namjene koji se izvode u svrhu njezine prilagodbe za obavljanje djelatnosti različite od djelatnosti navedene u građevinskoj dozvoli, odnosno uporabnoj dozvoli koji se izvode radi obavljanja druge djelatnosti (primjerice za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti, trgovačke djelatnosti s jednom vrstom proizvoda umjesto trgovačke djelatnosti s drugom vrstom proizvoda, uslužne djelatnosti umjesto trgovačke djelatnosti i obrnuto) niti smanjivanje, odnosno povećavanje broja ili veličine funkcionalnih jedinica unutar postojećeg trgovačkog centra;
3. Na postojećoj zgradi kojima se:
– spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio,
– izvode krovne kućice,
– podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom povećava za najviše 0,6 m;
4. Održavanja, hitnih popravaka ili nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara;
5. Na završavanju nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole;
6. Na postojećoj građevini kojim se postavlja elektronička komunikacijska oprema (antenski prihvat);
7. Na postojećoj građevini kojim se postavlja najviše 3 ulična ormara ili kabineta namijenjena za smještaj elektroničke komunikacijske opreme oslonjena na tlo maksimalnih vanjskih gabarita 0,60 x 2 x 2 m;
8. Postojećoj zgradi kojim se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su:
– prozirni elementi pročelja, osim prozora i vrata,
– toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova,
– hidroizolacija,
– oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode,
– vodovod i kanalizacija,
– plinske i elektroinstalacije;
9. Na postojećoj zgradi kojim se postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice;
10. Na postojećoj građevini priključenoj na elektroenergetsku mrežu kojim se postavlja sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije s pripadajućim razdjelnim ormarom i sustavom priključenja na javnu mrežu za potrebe te građevine i/ili za predaju energije u mrežu;
11. Na postojećoj građevini kojim se postavlja sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije za potrebe te građevine bez mogućnosti predaje energije u mrežu;
12. Na postojećim instalacijama javne rasvjete u svrhu poboljšanja njihove energetske učinkovitosti;
13. Na postojećoj građevini, odnosno njezinoj građevnoj čestici kojim se postavlja oprema namijenjena punjenju elektromotornih vozila s pripadajućom nadstrešnicom na kojoj su fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije za punjenje vozila;
14. Na postojećoj kabelskoj kanalizaciji i postojećim stupovima kojim se zamjenjuju stari kabeli novima, odnosno postavljaju novi kabeli;
15. Na razvodu električne mreže, vodovoda, odvodnje i rasvjeteu kampu ili golf igralištu;
16. Na postojećim ribnjacima slatkovodne akvakulture kojima se polaže elektroenergetski i komunikacijski kablovi, te cjevovod promjera do 0,8 m;
17. Građenja montažne tribine na postojećem sportskom igralištu ili dvorani;
18. Natkrivanja postojeće otvorene građevine samonosivim balonskim platnom.

                                                 Članak 6.

(1) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru), osim projekta iz članka 5. podstavka 5. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.
(2) Na izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.
(3) Investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članka 4. ovoga Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji.
(4) Stručni nadzor građenja provodi se nad građenjem, građevina iz članka 4. ovoga Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. ovoga Pravilnika, za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru).

                                                 Članak 7.

Bez projekta uklanjanja mogu se uklanjati građevine razvrstane Zakonom o gradnji u 4. i 5. skupinu te građevine i radovi iz članka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika. 

                                                Članak 8.

(1) Odredbe članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika ne odnose se na glavne projekte čija je izrada započeta do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ako je građenje na temelju tog projekta započeto u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i na glavni projekt za čiju je izradu pokrenut postupak javne nabave do stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Početkom izrade glavnog projekta u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se dan sklapanja ugovora o izradi tog projekta.
(3) Odredbe članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika ne odnose se na građenje građevina i izvođenje radova koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

                                              Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 21/2009, 57/2010, 126/2010, 48/2011, 81/2012 i 69/2013).
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 360-01/14-04/9
Urbroj: 531-01-14-17
Zagreb, 27. lipnja 2014.
Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu